Etätyöläiset potevat tylsistymistä
Pitkään jatkunut poikkeustila on johtanut haasteisiin sekä etätyöläisten että läsnätyöläisten työviihtyvyydessä. Hybridityö näyttäisi olevan ratkaisu työn imun parantamiseen, selviää Työterveyslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta.
IT Insider toimitus
31.8.2021

Kevät 2020 toi tietotyöläisille ryminällä työn muutoksen. Etätöistä ja paikkariippumattomasta työstä oli visioitu jo vuosia, mutta laajamittainen konkretia vaati koronan, jotta toimenpiteisiin ryhdyttiin.

Etenkin alkuvaiheessa moni etätyöläinen koki olevansa tuottavampi ja tehokkaampi, mutta tilanteen pitkittyminen on muuttanut tilannetta.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen tulosten mukaan etätöissä olevat tylsistyvät ja koronan pitkittyessä myös läsnätyössä työn imu on heikentynyt.

Kokonaisuutena poikkeuksellinen ajanjakso on koetellut erityisesti nuorten aikuisten työhyvinvointia.  

“Osalla korona-aikana työn määrä ja kiire ovat voineet lisääntyä, kun taas toisille kuormitus on voinut syntyä työnkuvan kapeutumisesta ja työtovereiden etäisyydestä pitkään jatkuneen etätyön johdosta. Molemmat voivat lisätä kielteisiä kokemuksia työstä ja kielteistä asennoitumista työtä kohtaan. Samalla kuitenkin työssä yhä koetaan selkeästi enemmän myönteisiä tunteita ja innostumista”, erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksesta arvioi.

Selvin ja haitallisin työhyvinvointimuutos on ollut työssä tylsistymisen yleistyminen. Etäkokoukset johtavat ylistimulaatioon ja työpäivien toisteisuus ja ihmiskontaktien vähäisyys puolestaan johtajat alistimulaatioon.

“Akuutin koronan jälkeisistä työn järjestelyistä sovittaessa työpaikoilla on hyvä ottaa huomioon, että riittävä määrä läsnätyötä näyttää olevan tärkeää työn mielekkyydelle”, tutkimuspro

Erityisesti nuoret työntekijät ja työpaikan vaihtajat tarvitsevat tukea aikana, jolloin työtä tehdään osin etänä, osin läsnä ja osin hybridimallin mukaisesti.   

Hybridityö voi parantaa työn imua.

Tutkimuksen osoittamat hyvinvoinnin erot hybridityön ja muiden työjärjestelyiden välillä kesäkuussa 2021 ovat pieniä, eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Miten voit? -työhyvinvointitestin laajempi aineisto antaa kuitenkin lisätukea samalle havainnolle: hybridityössä koetaan hieman muita enemmän työn imua ja muita vähemmän työssä tylsistymistä.

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että hybridityössä luotetaan työtovereihin enemmän kuin etätyössä. Samoin esihenkilötyössä on onnistuttu, mikä auttaa koko henkilöstöä.  

Miten Suomi voi? –tutkimuksessa tällä kertaa esitellyt tulokset perustuvat kahden kyselyaineiston tilastollisiin analyyseihin. Taloustutkimus on tehnyt Työterveyslaitoksen toimeksiannosta kyselyt, joiden aineistot on kerätty työssäkäyviltä 18-65 -vuotiailta suomalaisilta. Tutustu tutkimuksen tuloksiin hankkeen verkkosivuilla Miten Suomi voi? – Työterveyslaitos (ttl.fi)  

Kuva Chris Montgomery  Unsplash

Suositellut

Uusimmat