Testaamisen automatisointia tutkiva opinnäytetyö palkittiin
Systeemityöyhdistys Sytykkeen Vaikuttavin opinnäytetyö vuosimallia 2022-23 on Jenny Holmbergin opinnäytetyö Automaatiotestaus: case ServiceNow Automated Test Framework (ATF), jonka hän on tehnyt Hämeen ammattikorkeakoululle.
IT Insider toimitus
23.11.2023

Systeemityöyhdistys Sytykkeen Vaikuttavin opinnäytetyö vuosimallia 2022-23 on Jenny Holmbergin opinnäytetyö Automaatiotestaus: case ServiceNow Automated Test Framework (ATF), jonka hän on tehnyt Hämeen ammattikorkeakoululle.

“Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia testejä kannattaa automatisoida, miten testituloksia voidaan hyödyntää jatkuvassa kehittämisessä, sekä mitkä ovat ServiceNow’n Automated Test Framework -sovelluksen hyödyt ja haitat. Opinnäytetyö
käsittelee laajasti ohjelmistotestausta, sekä automaatiotestausta ServiceNow’n automaatiotestaustyökalulla. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona julkishallinnon organisaatiolle.

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi ohjelmistotestauksen eri osa-alueita automaation näkökulmasta, sekä esitellään ServiceNow ja ATF-sovelluksen perusteet.

Tietopohjana työssä käytetään lisäksi toimeksiantajan kehitystiimille järjestetyn tutkimuskyselyn tuloksia, sekä puolistrukturoidun haastattelun vastauksia. Opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen. Toiminnallisen osuuden myötä lukija pystyy itsenäisesti ottamaan ATF-sovelluksen käyttöön ja luomaan omia automatisoituja testejä.”

Vaillinaisesti testatut systeemit aiheuttavat paljon harmia ja kustannuksia organisaatioissa. Ohjelmistotestaus eri muodoissaan ja eri vaiheissa on aikaa vievää ja henkilötyöintensiivistä, vaatien 20-50 % kehitysprojektin kokonaisajasta. Tästäkin syystä testauksen automatisointi on erityisen tärkeää – tehostaa toimintaa, eliminoi (inhimillisiä) virheitä ja parantaa laatua. Kaikkea ei kuitenkaan kannata tai voi automatisoida – tähän työssä löytyy myös havaintoja ja esimerkkejä.

Opinnäytetyöhön ajankohtaisuutta tuo lisäksi kohteeksi valittu SaaS/PaaS-mallilla tuotettu pilvialustapalvelu (ServiceNow) ja sen omat testaustyökalut. Työssä osallistetaan myös kehitystiimi automaatiotestaustyökalun käyttöönottoon ja sen hyödyntämiseen osana jatkuvaa kehitystä.

Kuvaaja: Kati Viik

Suositellut

Uusimmat