Jättitutkimus selvitti: matkapuhelimen käyttö ei lisää aivokasvainriskiä
COSMOS seurantatutkimus selvitti 250 000 matkapuhelimen käyttäjän aivokasvaimien esiintymistä. Tutkimus alkoi jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Datasta ei käy ilmi yhteyttä matkapuhelimen käytön ja aivokasvaimien kanssa. Tutkimus jatkuu yhä mahdollisten pitkäaikaisten riskien selvittämiseksi.
IT Insider toimitus
11.3.2024

Matkapuhelimien ja muiden langattomien viestintävälineiden lähettämän radiotaajuisen sähkömagneettikentän mahdollisista terveysriskeistä on keskusteltu jo ainakin 20 vuotta. WHO ja EU ovat halunneet selvittää asian korkealaatuisella tutkimuksella. Tätä tarvetta varten luotiin Laaja kansainvälinen COSMOS-tutkimus Säteilyturvakeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Tutkimus selvitti aivokasvaimien ilmaantuvuutta yli 250 000 matkapuhelimen käyttäjällä. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, onko eniten matkapuhelimia käyttävillä muita suurempi aivokasvaimien riski. Environment International -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan matkapuhelimen käytön määrällä ei ole yhteyttä aivokasvaimien riskiin.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen etenevä yksilötason seurantatutkimus, jossa kerättiin yksityiskohtaista tietoa osallistujien matkapuhelimen käytöstä.

”Tulokset osoittavat, että niillä, jotka puhuivat eniten matkapuhelimessa, ei ole suurempi riski sairastua aivokasvaimiin kuin muilla”, sanoo ympäristölääketieteen professori Maria Feychting. Karoliinisessa instituutissa työskentelevä professori Feychting johti syöpäriskiä koskevaa analyysiä.

Tutkimuksen alkuvaiheessa vuosina 2007-2013 250 000 ihmistä viidessä maassa täytti kyselyn matkapuhelimen käytöstään. Tutkimuksen edetessä osallistujien aivokasvaimista saatiin tiedot eri maiden syöpärekisterien kautta. Eniten puheaikaa kännykällä käyttäneillä kymmeneksellä osallistujista ei ollut aivokasvainten ilmaantuvuudessa eroa niihin nähden, jotka käyttivät matkapuhelinta selvästi vähemmän. Myöskään niillä, jotka olivat käyttäneet matkapuhelinta jo ainakin 15 vuotta ennen tutkimuksen alkua, ei ollut suurempaa riskiä kuin lyhemmän ajan matkapuhelinta käyttäneillä.

Professori Feychtingin mukaan uusi tutkimus välttää useita aiempien tutkimuksien heikkouksia, jotka ovat vaikeuttaneet selkeiden johtopäätösten tekemistä. Jotkin aiemmat tutkimukset ovat raportoineet yhteyden matkapuhelimen käytön ja aivokasvainten esiintymisen välillä, mutta niissä tiedot matkapuhelimen käytöstä oli kerätty vasta sairastumisen jälkeen.

”Tällöin aivokasvaimeen sairastuneet potilaat voivat yliarvioida aiemman matkapuhelimen käytön määrää enemmän kuin terveet vertailuhenkilöt. Tällainen muistiharha voi aiheuttaa näennäisen yhteyden matkapuhelimen käytön ja sairastumisriskin välille”, sanoo professori Anssi Auvinen, joka johti Suomessa toteutettua osiota.

COSMOS-tutkimuksen analyysissä ei ollut mukana ihmisiä, joilla olisi ollut aivokasvain tutkimuksen alussa, kun matkapuhelimen käyttöä koskevat tiedot kerättiin. Siksi myöhemmin todettu aivokasvain ei voi vaikuttaa osallistujien raportoimaan matkapuhelimen käyttöön.

Seurantatutkimus jatkuu pitkäaikaisten riskien arvioimiseksi

COSMOS on tähän mennessä ainoa etenevä kohorttitutkimus, jossa on pystytty keräämän yksityiskohtaista tietoa matkapuhelimen käytön määrästä. Aiemmissa kohorttitutkimuksissa osallistujat luokiteltiin vain sen mukaan, milloin he alkoivat käyttää matkapuhelimia. Näissä tutkimuksissa ei myöskään havaittu yhteyttä aivokasvaimiin, mutta niitä on arvosteltu matkapuhelimen käytön määrää koskevan tiedon puutteesta.

COSMOS-tutkimuksen tulokset osoittavat nyt, ettei eniten matkapuhelinta käyttävillä ole suurentunut aivokasvaimien vaara.

Vuonna 2011 WHO:n syöpätutkimuslaitos, IARC, luokitteli radiotaajuiset sähkömagneettikentät ”mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi”. Tämä arviointi perustui suurelta osin tapaus-verrokkitutkimuksiin, joissa kysyttiin aivokasvaimen potilailta ja terveiltä verrokeilta heidän aiemmasta matkapuhelimen käytöstään. COSMOS-tutkijat huomauttavat, että COSMOS-tutkimuksen tulokset ovat tärkeä panos tieteelliseen näyttöön tulevia riskiarvioita varten, mutta lisää tutkimusta tarvitaan.

”Matkapuhelinteknologia muuttuu jatkuvasti ja jotkut tutkituista kasvaimista ovat hyvin harvinaisia. Siksi jatkamme COSMOS-tutkimukseen osallistuvien seuraamista mahdollisten pitkäaikaisten riskien arvioimiseksi”, sanoo professori Anssi Auvinen.

COSMOS-tutkimushanke käynnistyi 2009 Säteilyturvakeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. Suomessa hankkeessa mukana on ollut myös Syöpärekisteri, josta saatiin tiedot aivokasvaimien esiintymisestä. Tutkimukseen lähti mukaan noin 15 000 operaattorien yksityisasiakasta. Suomessa puhelutietoja on saatu kolmelta isolta operaattorilta eli nykyisillä nimillä Telia, Elisa ja DNA.
Osallistujille tehtiin kolme kyselykierrosta viiden vuoden välein.
Aiemmin COSMOS-tutkimuksessa on analysoitu matkapuhelimen käytön yhteyttä päänsärkyyn, tinnitukseen ja kuulonalenemaan.

Tutkimus sai rahoitusta useista lähteistä, pääosin julkisilta tutkimusrahoittajilta. Suomessa rajoittajiin kuuluivat Suomen Akatemia, Syöpäsäätiö, Koneen Säätiö ja TEKES (nykyisin Business Finland). Lisäksi rahoitusta saatiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kautta ohjatulla tutkimussopimuksella Mobile Manufacturers’ Forumin kanssa. Sopimus takasi tutkijoille täyden itsenäisyyden tutkimuksen toteutuksessa ja raportoinnissa.

Useat hankkeen tutkijat ovat tai ovat olleet mukana tieteellisinä asiantuntijoina kansallisissa tai kansainvälisissä terveysriskien arviointikomiteoissa. Tutkijat ilmoittavat, ettei heillä ole eturistiriitoja.

Suositellut

Uusimmat